Kerken En Gemeentes, A-M

Christelijke Goede Doelen in de categorie Kerken En Gemeentes.
Klik op één van onderstaande afbeeldingen of links om meer te lezen over het betreffende Christelijke goede doel.
Agapè is een beweging van actieve christenen uit verschillende kerken. Met elkaar zetten zij zich in om overal ‘geestelijke bewegingen’ op gang te brengen. Bewegingen van mensen die onder de leiding van de Heilige Geest de wereld willen laten zien wat de liefde van Jezus betekent. www.agape.nl
St. Antwoord is een interkerkelijke zendingsorganisatie die wil investeren in de lokale kerken. We verlangen er naar dat deze kerken een krachtig getuigenis kunnen zijn in hun eigen omgeving. Ons doel is dat de wereldwijde gemeente van Jezus Christus zal groeien en bloeien en dat het Evangelie verspreid wordt over de hele wereld. www.antwoord.org
CAMA heeft als doelstelling het doorgeven van het evangelie van Jezus Christus aan hen die het nog niet gehoord hebben. Dit wil CAMA doen door het stichten van zelfstandige gemeenten, die op hun beurt zendingsbewust zijn. Daarnaast geven CAMA-werkers onderwijs aan theologische opleidingen en zijn betrokken bij o.a. nood- en ontwikkelingshulp en medisch werk. www.camazending.nl
Christenen voor Israel stelt zich ten doel om christenen in Nederland en wereldwijd bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. www.christenenvoorisrael.nl
Centrum voor Pastorale Counseling heeft zich tot doel gesteld om bijbelgetrouwe hulpverlening te bevorderen. Hulpverlening en het trainen van pastorale hulpverleners, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, ten dienste van de plaatselijke gemeenten, is de hoofdtaak. De professionele kennis wordt gebruikt om christelijke gemeenschappen en pastoraal werkers te helpen en te trainen op pastoraal gebied, zowel preventief als gericht op herstel. www.pastoralecounseling.org
De Verre Naasten, instituut voor Zending, Hulpverlening en Training van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland, wil door eigen activiteiten of door het stimuleren, financieren, faciliteren en/of coördineren van activiteiten van anderen bijdragen aan de planting en de uitbreiding van Christus’ kerk buiten de grenzen van Nederlandse taal en cultuur. www.deverrenaasten.nl
Doopsgezinde Zending zet in op verschillende thema’s als de behoefte aan onderwijs, het versterken van mensenrechten, het investeren in medische zorg en het investeren in les- en studiemateriaal voor lekenpredikanten. Ook zorgen we voor vormen van ontmoeting tussen jongeren wereldwijd via uitwisselingen. Een laatste punt is dat we willen investeren in gemeenteopbouw, dichtbij én veraf. www.doopsgezindezending.nl
De Driehoek biedt christelijke psychosociale hulpverlening bij relatieproblemen, identiteitsvragen, seksverslaving, verwerkingsproblemen. De afdeling preventie geeft onder meer huwelijkscursussen, voorlichting over porno en seksverslaving, en organiseert informatie avonden voor kerk en gemeente. www.dedriehoek.nl
European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons. www.ecmnl.nl
Evangelische Alliantie is een platform van ruim 100 organisaties, 6 kerkgenootschappen en enkele honderden gemeenten en persoonlijke deelnemers. De Evangelische Alliantie brengt organisaties en gemeenten in Nederland bijeen om samen het Evangelie hoorbaar en zichtbaar te maken. www.ea.nl
Evangelie & Moslims heeft als doelstelling het motiveren, toerusten en begeleiden van gemeenten en gemeenteleden tot getuigenis en dienst onder moslims in Nederland en het ondersteunen van hen die uit de wereld van de islam tot geloof in Christus komen. www.evangelie-moslims.nl
Gave wil dat iedere asielzoeker die Nederland binnenkomt in aanraking komt met het Evangelie in een voor hen begrijpelijke taal. Gave wil de Kerk en de vluchteling bij elkaar brengen om samen Christus te volgen. www.gave.nl
GZB is een zendingsorganisatie die werkt met steun en ten dienste van kerkelijke gemeenten, met name binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Meer dan 400 gemeenten steunen het werk van de GZB. De GZB verleent personele en materiële ondersteuning aan partnerkerken en -organisaties in meer dan 42 landen over de hele wereld. www.gzb.nl
HGJB Een beweging van en voor jongeren! www.hgjb.nl
Hulp Vervolgde Christenen (HVC) zet zich in voor vervolgde en noodlijdende gelovigen, wereldwijd, op plaatsen waar Christus-belijden onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. Ze steunt kleinere al bestaande missie- en hulpprojecten en zet zelf hulpprojecten op. www.stichtinghvc.nl
IBB is een interkerkelijke stichting die het Evangelie bekend wil maken en jong en oud wil stimuleren tot het lezen van de Bijbel en tot gebed. www.ibb.nu
IZB, vereniging voor zending in Nederland, helpt met getuigen. Met evangelisten en missionair predikanten, met toerustingscursussen, advies en begeleiding en met evangelisatiematerialen en methodes. www.izb.nl
Kerk in Actie beoordeelt steunaanvragen van partnerorganisaties en kent bijna duizend projecten (in binnen- en buitenland) een bedrag toe. De uitvoering van het werk is in handen van de partnerorganisaties. www.kerkinactie.nl
Kerk in Nood ondersteunt christenen over de hele wereld waar zij worden vervolgd of onderdrukt of waar zij in pastorale nood zijn. Dit doet Kerk in Nood door informatie, gebed en actie. www.kerkinnood.nl
Kom Over en Help is sinds 1974 actief in Oost-Europa en sinds 2007 ook in Eurazië. De doelstellingen van de stichting luiden: toerusting en gemeenteopbouw, diaconale hulpverlening en structureel ontwikkelingswerk. www.komoverenhelp.nl
Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke Kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. www.legerdesheils.nl
Mission Aviation Fellowship (MAF) is in vele arme landen de enige stabiele leverancier van (lucht-)transport tussen afgelegen gemeenschappen en de buitenwereld. Meer dan 900 (noodhulp) organisaties zijn afhankelijk van onze diensten. www.maf.nl
Missio staat voor: kerken helpen kerken. Het gaat vooral om het verlenen van financiële steun aan armlastige parochies en bisdommen in het Zuiden, maar ook om wederzijdse bemoediging en evangelische getuigenis. www.missio.nl