Maatschappij

Christelijke Goede Doelen in de categorie Maatschappij.
Klik op één van onderstaande afbeeldingen of links om meer te lezen over het betreffende Christelijke goede doel.
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt zich ten doel de Bijbel te verspreiden en door te geven in Nederland en - in het kader van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen - wereldwijd. www.bijbelgenootschap.nl
Camps4Kids wil zich inzetten naar het voorbeeld van Jezus om kinderen te helpen om discipelen van God te worden, dit door op een vriendelijke, ongedwongen en leuke manier hen in aanraking te laten komen met Jezus. www.camps4kids.nl
Chris biedt pastoraat en advies aan kinderen, tieners én ouders middels een telefonische hulplijn (078 - 63 123 00), e-mail (help@chris.nl) en een chatbox (www.chris.nl). Daarnaast biedt Chris onderwijs aan jeugdwerkers, ouders en andere belangstellenden middels haar cursus Kinder- en Tienerpastoraat. www.chris.nl
Christian Prison Ministries (C.P.M.Nederland) verleent hulp aan (ex-) gedetineerden en hun gezinnen vanuit de overtuiging dat het Evangelie ook in gevangenissen moet worden verkondigd, terwijl het Evangelie ook noopt tot omzien naar de gedetineerden. www.christianprisonministries.org
Stichting De Driehoek biedt christelijke psychosociale hulpverlening bij relatieproblemen, identiteitsvragen, seksverslaving, verwerkingsproblemen. De afdeling preventie geeft onder meer huwelijkscursussen, voorlichting over porno en seksverslaving, en organiseert informatie avonden voor kerk en gemeente. www.dedriehoek.nl
Evangelisch Begeleidingscentrum (EBC) biedt op professionele wijze hulp aan jong volwassenen (17-45 jaar) die met problemen kampen: depressie, faalangst, trauma’s, gebrek aan structuur en ritme, moeite om met anderen om te gaan. www.ebc.st
Exodus biedt ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf opvang en begeleiding om hen te helpen hun leven na detentie weer op te bouwen. www.exodus.nl
Stichting De Hoop is een GGZ-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale en psychiatrische problematiek als ook verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratie en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners, jongeren en ouders. www.dehoop.org
Horeb is een laagdrempelige, christelijke woon- en leefgemeenschap in Beekbergen. Mannen en vrouwen krijgen hier hulp bij hun verslavings- en/of psychosociale problemen. Hierbij staat het Evangelie van Jezus Christus centraal. www.horeb.nl
IZB. Getuigen, maar hoe? De IZB – vereniging voor zending in Nederland helpt. Met evangelisten en missionair predikanten, met toerustingscursussen, advies en begeleiding en met evangelisatiematerialen en methodes. www.izb.nl
Krusada. Voor verslaafden op Bonaire is Krusada de plaats om een nieuw, verslavingsvrij leven te beginnen. Krusada helpt mensen door professionele, christelijke hulpverlening. www.krusada.nl
Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke Kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. www.legerdesheils.nl
Naar House stelt zich primair ten doel het evangelie van de redding door Jezus Christus te verkondigen. Ook wil Naar House mensen waarschuwen voor de gevaren van (house)muziek en de (house)muziekscene. www.naarhouse.nl
St. De Ommekeer helpt mensen met een drank, drugs- en/of gokverslaving een nieuw verslavingsvrij leven te beginnen. De Ommekeer helpt haar cliënten door middel van gesprekken, trainingen en 24-uurs opvang. www.deommekeermaastricht.nl
Ontmoeting wil dak- en thuislozen helpen. We vinden het belangrijk om náást de ander te staan. Van daaruit geven we hulp die gericht is op het stabiliseren en/of verbeteren van hun levenssituatie. www.ontmoeting.org
De Regenboog is een interkerkelijke stichting voor de zorg en opvang van dak- en thuislozen en verslaafden. www.deregenboog.org
Scharlaken Koord is een maatschappelijke organisatie die zich bezighoudt met straatwerk, preventie, voorlichting en maatschappelijke hulpverlening rond prostitutie. Door middel van de verschillende activiteiten willen we de vrouwen laten ervaren dat ze 'kostbaarder zijn dan zilver en goud'. Wij worden hiertoe gedreven door de liefde van Jezus Christus voor mensen. www.scharlakenkoord.nl
Schreeuw om leven zet zich in voor: het ongeboren leven en de strijd tegen abortus, hulpverlening bij zwangerschap en na een abortus, de strijd tegen euthanasie, gezonde seksualiteit en de strijd tegen porno, de bestrijding van verslaving en drugs, bijbellezen, evangelisatie en gebed. www.schreeuwomleven.nl
Stop the Traffik is een internationale coalitie van organisaties die bestaat om een brede maatschappelijke beweging en betrokkenheid in gang te zetten tegen mensenhandel. Haar doel is om de handel in mensen te stoppen, de handelaren te vervolgen en de slachtoffers te beschermen. www.stopthetraffik.nl
TeenChallenge houdt zich bezig met onder meer uit gevangeniswerk, verslavingspreventie, opvang van verslaafden, hulp aan prostituees, training van werkers, pastoraat, gezins- en individuele begeleiding. www.teenchallenge.nu
Timon is een stichting voor hulpverlening en begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen. Timon biedt deze hulp omdat veel jongeren en jongvolwassenen moeite hebben hun weg te vinden in het leven met zichzelf en met anderen in onze maatschappij en vervolgens dreigen vast te lopen. www.timon.nl
VBOK is dé organisatie die moeder, vader en ongeboren kind gelijkwaardig betrekt in voorlichting en hulpverlening bij onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap en na zwangerschapsverlies. www.vbok.nl
(V)écht ervoor! heeft als doel om echtparen - die in een bepaalde relationele nood zitten - geestelijke en praktische handvatten aan te reiken vanuit een christelijke invalshoek: de uitgangspunten van de Here God en Zijn woord. www.vechtervoor.nl
Voorkom! is een organisatie die geheel gericht is op het voorkomen van verslavingen. Wij trachten ons doel te bereiken door het geven van preventieve voorlichtingen over de thema’s alcohol, drugs, gokken en roken. www.voorkom.nl
Vrienden van De Hoop ondersteunt hulpverleningswerk naar Bijbelse normen, waarvoor geen of slechts gedeeltelijke overheidssubsidie wordt verkregen. Hiervoor werft de stichting fondsen, waarbij het uitgangspunt is dat God voorziet in de behoefte. www.vriendenvandehoop.nl
YfC|NL wil bij jongeren zijn. Voor hen organiseren we vernieuwende programma’s en activiteiten. Door deze projecten heen willen we positieve rolmodellen zijn en Jezus’ liefde voorleven aan de jongeren met wie we werken. www.yfc.nl