Zending En Evangelisatie, A-G

Christelijke Goede Doelen in de categorie Zending En Evangelisatie.
Klik op één van onderstaande afbeeldingen of links om meer te lezen over het betreffende Christelijke goede doel.

Afrika Zending stelt zich ten doel de verspreiding van het evangelie aan de volkeren van Afrika te ondersteunen en te bevorderen. www.afrikazending.blogspot.com

logo-Agapè-logo

AgapèAgapè is een beweging van christenen die mensen uitdaagt om te geloven, te groeien en te gaan. Geloven in de onvoorwaardelijke liefde van Jezus, groeien in geloof en gaan om Jezus zichtbaar te maken. Zodat iedereen in Nederland iemand kent die Jezus volgt. Agapè bestaat uit vijf bewegingen: Athletes in Action, IkzoekGod.nl, StudentLife, Streetlink en DESIGNjeleven. www.agape.nl

Stichting Antwoord is een interkerkelijke zendingsorganisatie die wil investeren in de lokale kerken. We verlangen er naar dat deze kerken een krachtig getuigenis kunnen zijn in hun eigen omgeving. Ons doel is dat de wereldwijde gemeente van Jezus Christus zal groeien en bloeien en dat het Evangelie verspreid wordt over de hele wereld. www.antwoord.org

Arab Vision is een gemeenschap van christenen in de Arabische wereld die werken aan de verkondiging van het evangelie en aan een rechtvaardige samenleving in overeenstemming met het evangelie. www.arabvision.nl

Ark Mission (voorheen VVHS/BKV) wil belangstelling wekken voor de Bijbel en deze in handen geven van medemensen zodat Gods Woord in hen tot leven komt. Ark Mission maakt daarbij gebruik van Bijbels, bijbeluitgaven, materialen voor kinderen en andere lectuur die aan de Bijbel gerelateerd is. www.arkmission.nl

Athletes in Action staat voor de combinatie van evangelisatie en een sportief avontuur met God, dat bij jou past, in Nederland, Europa en wereldwijd! www.athletesinaction.nl

Arababische Wereld Zending is een interkerkelijke zendingsorganisatie die al sinds 1881 het doel heeft levende kerken te stichten in de Arabische wereld. Daarnaast zijn we ook actief in Nederland om kerken toe te rusten. We willen hen motiveren om aan moslims het verzoenende werk van Jezus Christus bekend te maken. www.awm.com/nl

Barnabas is de jongeren afdeling van stichting OostEuropa Zending. We zijn interkerkelijk en internationaal. Ons hoofddoel is om (inter)nationale kerken te bemoedigen en te helpen groeien. Dat doen we op heel veel manieren; Evangelisatie, hulpverlening en renovaties. www.barnabas.nu

Bible League ziet het als haar roeping om de wereld te voorzien van Gods Woord, zodat mensen door het werk van de Heilige Geest tot Christus en Zijn kerk worden gebracht. www.bibleleague.nl

Bonisa Zending is een interkerkelijke stichting. Bestuursleden zijn uit verschillende kerken van de Gereformeerde Gezindte afkomstig. Bonisa is bewogen met de nood van christenen in China en andere landen. Zij vraagt uw steun voor de zendingsprojecten, onder andere bijbelvertaling en -verspreiding en diverse hulpverleningsprojecten. www.bonisa.nl

Brazilië Zending houdt zich bezig met evangelisatie, gemeentestichting en de opvang van kinderen in Brazilië. www.braziliezending.nl

CAMA heeft als doelstelling het doorgeven van het evangelie van Jezus Christus aan hen die het nog niet gehoord hebben. Dit wil CAMA doen door het stichten van zelfstandige gemeenten, die op hun beurt zendingsbewust zijn. Daarnaast geven CAMA-werkers onderwijs aan theologische opleidingen en zijn betrokken bij o.a. nood- en ontwikkelingshulp en medisch werk. www.camazending.nl

Camps4Kids wil zich inzetten naar het voorbeeld van Jezus om kinderen te helpen om discipelen van God te worden, dit door op een vriendelijke, ongedwongen en leuke manier hen in aanraking te laten komen met Jezus. www.camps4kids.nl

De Verre Naasten, instituut voor Zending, Hulpverlening en Training van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland wil door eigen activiteiten of door het stimuleren, financieren, faciliteren en/of coördineren van activiteiten van anderen bijdragen aan de planting en de uitbreiding van Christus’ kerk buiten de grenzen van Nederlandse taal en cultuur. www.deverrenaasten.nl

Stichting Dream houdt zich bezig met zending en evangelisatie onder moslims in de Arabische wereld. Wij richten ons uitsluitend op landen binnen het 10-40 raam, waar Arabisch wordt gesproken. Vanuit onze thuisbasis in Egypte gaan voortdurend teams naar verschillende moslim-landen. www.dream-foundation.nl

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons. www.ecmnl.nl

Emission helpt in het buitenland kerken van Gereformeerde of Presbyteriaanse signatuur bij opzet en uitvoering van mediaprojecten via radio, televisie of Internet. Het gaat daarbij om mediaprojecten die de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus als doel hebben. Emission ondersteunt deze projecten zonodig ook financieel gedurende een langere of kortere periode en/of voorziet in de aanschaf van benodigde apparatuur. www.emission.nl

Evangelie & Moslims heeft als doelstelling het motiveren, toerusten en begeleiden van gemeenten en gemeenteleden tot getuigenis en dienst onder moslims in Nederland en het ondersteunen van hen die uit de wereld van de islam tot geloof in Christus komen. www.evangelie-moslims.nl

De Evangelische Alliantie (EA) is een platform van ruim 100 organisaties, 6 kerkgenootschappen en enkele honderden gemeenten en persoonlijke deelnemers. De Evangelische Alliantie brengt organisaties en gemeenten in Nederland bijeen om samen het Evangelie hoorbaar en zichtbaar te maken. www.ea.nl

Evangelische Zendings Alliantie (EZA) is een werkgemeenschap van missionaire organisaties en plaatselijke gemeenten. Onze missie is de christelijke gemeenschap in Nederland actief te dienen in de uitvoering van de zendingsopdracht. www.eza.nl

Stichting Friedensstimme staat voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. www.friedensstimme.nl

Frontiers is een internationale, interdenominale beweging. Op het veld werken we met 783 werkers, met 40 nationaliteiten, in 172 teams, in 49 moslimlanden. Sinds de oprichting van Frontiers in 1982 zijn er 203 communities gesticht. Ons ‘Mission statement’: ‘With love and respect inviting all muslim peoples to follow Jesus’. www.frontiers.nl

Go and Tell is een organisatie die zich richt op het verspreiden van het evangelie wereldwijd. Dit willen we doen door middel van spreekbeurten in zowel binnen als buitenland, grootschalige evangelisatieacties, trainingen in evangelisatie, Proclamatie van het evangelie door campagnes / crusades, en gebed voor zieken. www.goandtell.nl

Gospel Recordings Nederland is een interkerkelijk zendingsgenootschap dat als doel heeft het evangelie te verkondigen in alle talen van de wereld. In bijna 6000 talen zijn opnames beschikbaar, die u bij ons kunt bestellen of zelf kunt downloaden voor evangelisatie en eenvoudig Bijbelonderwijs. Daarnaast zijn er ook opwindbare cassettespelers en mp3-spelers te verkrijgen voor gebruik in afgelegen gebieden zonder stroom. www.gospelrecordings.nl

GZB is een zendingsorganisatie die werkt met steun en ten dienste van kerkelijke gemeenten, met name binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Meer dan 400 gemeenten steunen het werk van de GZB. De GZB verleent personele en materiële ondersteuning aan partnerkerken en -organisaties in meer dan 42 landen over de hele wereld. www.gzb.nl