Ontwikkelingswerk, A-M

Christelijke Goede Doelen in de categorie Ontwikkelingswerk.
Klik op één van onderstaande afbeeldingen of links om meer te lezen over het betreffende Christelijke goede doel.

CAMA heeft als doelstelling het doorgeven van het evangelie van Jezus Christus aan hen die het nog niet gehoord hebben. Dit wil CAMA doen door het stichten van zelfstandige gemeenten, die op hun beurt zendingsbewust zijn. Daarnaast geven CAMA-werkers onderwijs aan theologische opleidingen en zijn betrokken bij o.a. nood- en ontwikkelingshulp en medisch werk. www.camazending.nl

Children's Relief zet zich in om de situatie van kinderen en jongvolwassenen in achterstandssituaties in Oost-Europa te verbeteren. Zij zet projecten op, zendt mensen voor lange termijn uit en organiseert werkvakanties. www.childrensrelief.nl

Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland en wereldwijd bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. www.christenenvoorisrael.nl

De Verre Naasten, instituut voor Zending, Hulpverlening en Training van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland wil door eigen activiteiten of door het stimuleren, financieren, faciliteren en/of coördineren van activiteiten van anderen bijdragen aan de planting en de uitbreiding van Christus’ kerk buiten de grenzen van Nederlandse taal en cultuur. www.deverrenaasten.nl

Dorcas is een internationale hulporganisatie die actief is in Oost-Europa en Afrika. Dorcas werkt bij voorkeur samen met lokale partners, zoals plaatselijke kerken of organisaties, op het gebied van noodhulp, sociale hulp, structurele hulp en financiële adoptie. www.dorcas.nl

Goa Projects wil, waar ook ter wereld, een materiële en immateriële bijdrage leveren aan minderbedeelden en aan mensen die in nood verkeren. www.goaprojects.net

Kinderdorp Hebron biedt een thuis aan kinderen op Curacao die wegens omstandigenheden niet thuis kunnen wonen. Deze kinderen leven als een gezin in één huis. Ze worden verzorgd door getrainde Nederlandse en Antiliaanse vrijwilligers. www.hebron.an

HospitaalBroeders is een Nederlandse organisatie die zich richt op hulp aan mensen in de 11 armste landen in Afrika. In onze ziekenhuizen bieden wij ze direct hulp. Daarnaast zorgen we voor onderwijs, leiden ze op voor een beroep en -heel belangrijk- zorgen er voor dat zij zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. www.hospitaalbroeders.nl

logo-hoe

Hulp Oost-Europa wil een bijdrage leveren aan het werk van kerken (in hun plaatselijke gemeenten) en verwante christelijke organisaties in Oost Europa, teneinde deze in staat te stellen om gestalte te geven aan hun bijbelse roeping inzake gemeenteopbouw en missionaire, evangelisatorische, diaconale en onderwijskundige toerusting. www.hulpoosteuropa.nl

ICCO is de interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Wereldwijd geven wij financiële steun en advies aan lokale organisaties en netwerken die zich inzetten voor toegang tot basisvoorzieningen, het op gang brengen van duurzame economische ontwikkelingen en het bevorderen van vrede en democratie. www.icco.nl

Interserve is een internationale, interkerkelijke zendingsorganisatie die christen-professionals uitzendt naar Azië en de Arabische wereld. www.interserve.nl

Kerk in Actie beoordeelt steunaanvragen van partnerorganisaties en kent bijna duizend projecten (in binnen- en buitenland) een bedrag toe. De uitvoering van het werk is in handen van de partnerorganisaties. www.kerkinactie.nl

Kom Over En Help is sinds 1974 actief in Oost-Europa en sinds 2007 ook in Eurazië. De doelstellingen van de stichting luiden: toerusting en gemeenteopbouw, diaconale hulpverlening en structureel ontwikkelingswerk. www.komoverenhelp.nl

Krusada is op Bonaire de plaats voor verslaafden om een nieuw, verslavingsvrij leven te beginnen. Krusada helpt mensen door professionele, christelijke hulpverlening. www.krusada.nl

Leprazending is een internationale christelijke organisatie die sinds 1874 een professionele aanpak van leprabestrijding combineert met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. www.leprazending.nl

Livingstone Werkvakanties wil dat jongeren een warm hart krijgen voor de medemens. Daarom brengen wij bij jongeren de schaduwzijde van de wereld onder de aandacht. Wij dagen hen uit om hun medemens daar beter te leren kennen door een korte tijd met hen op te trekken en samen te werken. www.livingstonereizen.nl

Medair biedt noodhulp en helpt bij wederopbouw in crisis- en conflictsituaties om zo levens te redden van hen die het meeste risico lopen. www.medair.org

Mission Aviation Fellowship (MAF) is in vele arme landen de enige stabiele leverancier van (lucht-)transport tussen afgelegen gemeenschappen en de buitenwereld. Meer dan 900 (noodhulp) organisaties zijn afhankelijk van onze diensten. www.maf.nl